Privacybeleid PromoCat B.V.


Dit Privacy Statement is voor het laatst aangepast op 28 april 2022.

 

Privacy Statement PromoCat
Dit is de privacyverklaring van PromoCat B.V., gevestigd te Groningen aan de Zeewinde 9-5 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70939373. U kunt contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijzen PromoCat B.V. persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt, ingedeeld naar de verschillende verwerkingsactiviteiten.

Wij hechten grote waarde aan de privacy van eenieder en verwerken persoonsgegevens daarom volgens de in Nederland en in de Europese Unie geldende privacyregelgeving. Tevens voeren wij een privacy-administratie en houden wij als onderdeel daarvan onze verwerkingsactiviteiten bij in een register van verwerkingsactiviteiten. Uiteraard hanteren wij passende beveiligingsmaatregelen, zowel organisatorisch en technisch, om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

Voor wie geldt dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor PromoCat persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • Bezoekers van onze website.
 • (Medewerkers van) klanten van PromoCat.
 • Ontvangers van PromoCat haar nieuwsbrieven en andere mailings.
 • Potentiële klanten van PromoCat.
 • (Medewerkers van) leveranciers.
 • Derden die met PromoCat communiceren.

Welke persoonsgegevens verwerkt PromoCat?
PromoCat verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan PromoCat verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor:
  • de uitvoering van de overeenkomst;
  • het verlenen van diensten; en/of
  • het leveren van producten.
 • Persoonsgegevens die u aan PromoCat verstrekt in het kader van ingeschreven nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website.
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres.
 • Uw surfgedrag en interesses.

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn.
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster.

Afhankelijk van de geleverde diensten of producten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

• Naam.
• NAW-gegevens.
• Telefoonnummer.
• Geslacht.
• Geboortedatum.
• Leeftijd.
• E-mailadres.
• IBAN.
• Bedrijfsgegevens.
• Functie.
• Informatie die u zelf invult in het open veld in het contactformulier.
• Gebruikersnaam.
• Inloggegevens.
• Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Waarom verwerkt PromoCat uw persoonsgegevens?
PromoCat gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om u een demo te kunnen geven en informatie te kunnen verstrekken
 • Om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en diensten aan u te kunnen leveren
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mails, elektronische nieuwsbrieven en/of post
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website. Voor een uitgebreidere uitleg hierover zie ‘Cookies’ en ‘Gebruik van Google Analytics’ in deze Privacy Statement.
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening.

De beveiliging van uw gegevens
PromoCat neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens PromoCat toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. PromoCat hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. PromoCat heeft eveneens een protocol opgesteld voor het (tijdig) melden van datalekken.

Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@promocat.nl of +31 (0)50 210 28 10 contact met ons op te nemen.

Inschakelen/ delen gegevens met derden
In bepaalde gevallen kan het voor PromoCat noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken of producten die wij leveren.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. PromoCat is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van PromoCat en dus op verzoek en conform instructie van PromoCat handelt, sluit PromoCat met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie
PromoCat zal, met uitzondering van via Google Analytics verkregen persoonsgegevens, geen persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens door PromoCat baseert PromoCat zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten of producten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen klant bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Ten slotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van PromoCat, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor klanten en actieve contacten van PromoCat. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen
PromoCat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Zodra u geen diensten of producten meer bij ons afneemt en/of geen gebruik maakt van onze website, er geen verplichtingen meer bestaan tussen u en ons, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.


Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
PromoCat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben. Er vindt geen ‘profiling’ plaats bij PromoCat.

Uw rechten
U kunt PromoCat verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Voornoemde rechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van de eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze rechten uit te oefenen ten aanzien van persoonsgegevens van anderen. PromoCat kan hiervoor aan u vragen om zich nader te identificeren.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. PromoCat zal de verwerking niet staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De voornoemde rechten kunnen door u uitgeoefend worden door per e-mail of telefonisch contact op te nemen opnemen met PromoCat via info@promocat.nl, of +31 (0)50 210 28 10. Ook kunt u een brief sturen naar het adres van PromoCat: Zeewinde 9-5, 9738 AM te Groningen.

Wilt u van ons geen nieuwsbrieven of e-mailberichten meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via info@promocat.nl.

Klachtenregeling
Bij PromoCat hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw contactpersoon binnen PromoCat. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@promocat.nl, of +31 (0)50 210 28 10. U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door PromoCat in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Privacy Statement aan veranderingen onderhevig
PromoCat behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal PromoCat dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze Privacy Statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen PromoCat en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Cookies
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, maakt PromoCat gebruik van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van PromoCat. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

In onze cookiestatement leest u terug welke cookies PromoCat gebruikt. 

Gebruik van Google Analytics
PromoCat maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door PromoCat. PromoCat heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. PromoCat krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU – US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 Telefonisch

+31 (0)50 210 28 10
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

 E-mail

info@promocat.nl

 Post

PromoCat B.V.
Zeewinde 9-5
9738 AM Groningen